Grey Hat SEO

Grey Hat, eller Gray Hat SEO, är optimering, som befinner sig i “gråzonen” mellan white hat och black hat. 

Grey hat SEO strider i vissa fall mot  Googles guidelines, men det är alltid med avsikt att göra det.